Eich Tîm Llwyddo* neilltuol

Am ymholiadau cyffredinol neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag aelod o’n tîm ymroddedig.  

Os ydych eisoes yn ganolfan Llwyddo* a bod gennych gwestiwn penodol am y broses dilysu mewnol neu eich carfan o ddysgwyr, cysylltwch â ni. 

Katy Evans

Cydlynydd Tîm

 

Ymunodd Katy â Thîm Llwyddo* yn 2017 ar ôl cymhwyso fel athro Mathemateg trwy Raglen Datblygu Arweinyddiaeth Teach First. 

 

Mae’n goruchwylio darpariaeth Llwyddo* ac yn rheoli’r ansawdd er mwyn sicrhau bod canolfannau’n cael y cymorth priodol a bod gofynion y corff dyfarnu’n cael eu bodloni.  

 

Mae Katy’n angerddol am roi cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau bywyd a chael cymwysterau gwerthfawr fydd yn cynorthwyo eu datblygiad i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

07398 721791

Lindsay Donovan-Lacey

Dilysydd Mewnol (Cymraeg a Saesneg)

 

Mae Lindsay yn gyn-athro Ieithoedd Tramor Modern a Chymraeg Ail iaith gydag 8 mlynedd o brofiad mewn ysgol gyfun cyfrwng Saesneg. Mae’n angerddol am ieithoedd ac mae’n dysgu Eidaleg ar hyn o bryd, ei chweched iaith! 

Yn ystod ei gyrfa, mae Lindsay wedi croesawu swyddi rheolwr canol yn cynnwys Pennaeth Adran a Chyfadran. 

Mae’n awyddus i gyfleu buddion cymwysterau Llwyddo*, sydd yn helpu dysgwyr ifanc i gael sgiliau bywyd a chymwysterau gwerthfawr mewn ffordd hygyrch. 

07946 356792

Martin Griffiths

Dilysydd Mewnol

Mae Martin yn addysgwr profiadol sydd wedi cael swyddi rheoli mewn amrywiaeth o ddarpariaethau addysg a dysgu’n seiliedig ar gyflogadwyedd amgen. 

Ymunodd â Thîm Llwyddi yn 2017 ac mae’n dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad gydag ef am gymwysterau galwedigaethol o gefndir addysgu a sicrhau ansawdd. 

Mae Martin yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i gael addysg holistaidd sydd yn gallu cynorthwyo cynnydd ac ansawdd bywyd trwy ddysgu. 

07712 322 033

Natalie Allusp

Dilysydd Mewnol (Cymraeg a Saesneg)

 

Ymunodd Natalie â Thîm Llwyddo* yn 2019, yn dilyn naw mlynedd yn gweithio ym maes addysg uwchradd. Wedi'i lleoli yn Ysgol Syr Hugh Owen yng

 

Nghaernarfon, ei ffocws oedd cefnogi dysgwyr ag anghenion ymddygiadol a dysgu ychwanegol. Mae ganddi brofiad eang o gyflwyno Rhaglen Datblygiad Personol a Chymdeithasol

 

Natalie yw prif gyswllt Rhaglen Llwyddo* ar gyfer ysgolion a chanolfannau ar draws Gogledd Cymru.

07720 741 044

Michael Hargreaves

Dilysydd Mewnol

Ymunodd Michael â thîm Llwyddo yn 2019. Mae Michael yn diwtor, hyfforddwr, mentor ac asesydd profiadol gyda bron i 15 mlynedd o brofi gwella cyflogadwyedd myfyrwyr a graddedigion mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion. 

 

Mae e wedi cyflwyno amrywiaeth eang o gymwysterau o unedau BTEC OCN a chyflwyno cymhwysterau City & Guilds ac ILM. 

07740 411496

cymraeg-iaith-gwaith.png
cymraeg-iaith-gwaith.png

Ansicr â phwy i gysylltu?

Anfonwch neges atom, ac fe gysylltwn â chi.

Diolch am eich neges. Bydd aelod o dîm Llwyddo* mewn cysylltiad cyn bo hir.