Am ymholiadau cyffredinol neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag aelod o’n tîm ymroddedig.  

Os ydych eisoes yn ganolfan Llwyddo a bod gennych gwestiwn penodol am y broses dilysu mewnol neu eich carfan o ddysgwyr, cysylltwch â ni. 

Cwrdd â'r Tîm

Artboard 12_2x.png
Annabel Bio Pic.webp

Annabel Harries

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

 

Cyn ymuno â thîm Llwyddo, treuliodd Annabel sawl blwyddyn yn gweithio fel athrawes ysgol uwchradd yng Nghymru a Sbaen. Ar ôl cwblhau’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a chael ei chymhwyster addysgu gyda Teach First, aeth ymlaen i ennill gradd meistr mewn Addysg.

 

Mae Annabel yn rheoli gwerthiant Llwyddo ac yn sicrhau bod canolfannau'n ymwybodol o'r buddion anhygoel y gall y cymhwyster ei gynnig i ddysgwyr.

 

Mae Annabel yn angerddol am ddatblygu iechyd meddwl, lles a sgiliau bywyd plant a phobol ifanc trwy hybu’r adnodd Llwyddo.

07874 869690

Lindsay2-WEB.jpg

Lindsay Donovan-Lacey

Dilysydd Mewnol (Cymraeg a Saesneg)

 

Mae Lindsay yn gyn-athro Ieithoedd Tramor Modern a Chymraeg Ail iaith gydag 8 mlynedd o brofiad mewn ysgol gyfun cyfrwng Saesneg. Mae’n angerddol am ieithoedd ac mae’n dysgu Eidaleg ar hyn o bryd, ei chweched iaith! 

Yn ystod ei gyrfa, mae Lindsay wedi croesawu swyddi rheolwr canol yn cynnwys Pennaeth Adran a Chyfadran. 

Mae’n awyddus i gyfleu buddion cymwysterau Llwyddo, sydd yn helpu dysgwyr ifanc i gael sgiliau bywyd a chymwysterau gwerthfawr mewn ffordd hygyrch. 

07946 356792

Sammi.webp

Sammy Ibrahim

Dylunydd Graffig

 

Ymunodd Sammy â'r tîm yn 2021 fel ein dylunydd graffig.

 

Cwblhaodd ei radd baglor mewn Dylunio Graffig yn Lebanon, cyn symud i Gaerdydd i gwblhau ei radd meistr mewn Dylunio y Dyfodol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 

Mae Sammy yn arbennig o frwd dros frandio ac roedd yn gyfrifol ar ei ben ei hun am lyfrau gwaith newydd Llwyddo 2021. Mae'n gweithio'n agos gyda'r tîm cyfan i ddod â syniadau marchnata a dylunio yn fyw.

07496 926330

martinWEB_edited.jpg

Martin Griffiths

Dilysydd Mewnol

Mae Martin yn addysgwr profiadol sydd wedi cael swyddi rheoli mewn amrywiaeth o ddarpariaethau addysg a dysgu’n seiliedig ar gyflogadwyedd amgen. 

Ymunodd â Thîm Llwyddi yn 2017 ac mae’n dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad gydag ef am gymwysterau galwedigaethol o gefndir addysgu a sicrhau ansawdd. 

Mae Martin yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i gael addysg holistaidd sydd yn gallu cynorthwyo cynnydd ac ansawdd bywyd trwy ddysgu. 

07712 322 033

Natalie-BW.jpg

Natalie Allsup

Dilysydd Mewnol (Cymraeg a Saesneg)

 

Ymunodd Natalie â Thîm Llwyddo yn 2019, yn dilyn naw mlynedd yn gweithio ym maes addysg uwchradd. Wedi'i lleoli yn Ysgol Syr Hugh Owen yng

 

Nghaernarfon, ei ffocws oedd cefnogi dysgwyr ag anghenion ymddygiadol a dysgu ychwanegol. Mae ganddi brofiad eang o gyflwyno Rhaglen Datblygiad Personol a Chymdeithasol

 

Natalie yw prif gyswllt Rhaglen Llwyddo ar gyfer ysgolion a chanolfannau ar draws Gogledd Cymru.

07720 741 044

Artboard 1_2x.webp

Ozzy

Uwch-swyddog Cymorth Emosiynol

 

Ozzy yw'r athrylith tu ôl i Llwyddo. Neu, yn ei eiriau doeth ef ei hun: "wff, wff, cyfarth, cyfarth".

 

Os oes gennych gwestiynau cyffredinol neu os hoffech sgwrs anffurfiol, cysylltwch â ni.

07874 869690

MikeSweet_400Web.jpg

Michael Hargreaves

Dilysydd Mewnol

Ymunodd Michael â thîm Llwyddo yn 2019. Mae Michael yn diwtor, hyfforddwr, mentor ac asesydd profiadol gyda bron i 15 mlynedd o brofi gwella cyflogadwyedd myfyrwyr a graddedigion mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion. 

 

Mae e wedi cyflwyno amrywiaeth eang o gymwysterau o unedau BTEC OCN a chyflwyno cymhwysterau City & Guilds ac ILM. 

07740 411496

Laura Bio2.png

Laura Atkinson

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

 

Ymunodd Laura â Llwyddo yn 2021 ar ôl 4 mlynedd yn y diwylliant dyfeisiau meddygol. Gyda gradd mewn Ffotograffiaeth a Newyddiaduraeth o Brifysgol Caer, mae Laura hefyd wedi treulio amser yn gweithio fel gohebydd, cyn dod o hyd i’w galwedigaeth o fewn y maes Marchnata yn 2014.

Mae Laura yn angerddol am bob agwedd o farchnata, ond yn arbennig wrth eu bodd yn creu cynnwys ac yn ymchwilio i fewn i ddata dadansoddol. Hi yw'r llais tu ôl i'n holl dudalennau cyfryngau cymdeithasol, felly peidiwch â bod ofn o alw heibio a dweud Helo!

 

Gan weithio'n agos gyda'i 'phartner mewn dylunio', mae Laura yn gyfrifol am reoli a diweddaru gwefan Llwyddo a gweithgareddau marchnata eraill Llwyddo.

07593 586208