BTEC Lefel 1 a Lefel 2

Mae Llwyddo* Lefel 1 a Lefel 2 yn adnodd cynhwysfawr sy’n cefnogi ysgolion uwchradd prif ffrwd, Unedau Cyfeirio Disgyblion a sefydliadau addysgol eraill i gyflwyno canlyniadau dysgu ABCh a Bagloriaeth Cymru. 

Mae’r pum pennod cyntaf yn canolbwyntio ar ABCh ac yn cael eu cyflwyno ar Lefel 1. Mae tair pennod arall yn adlewyrchu ar Heriau Sgiliau Bagloriaeth Cymru a gellir eu gwneud naill ai ar Lefel 1 neu Lefel 2, yn dibynnu ar allu ac anghenion y dysgwr.

Penodau Craidd ABCh

Hunaniaeth Bersonol

Rheoli Perthnasau

Byw'n Iach

Symud Ymlaen

Materion Ariannol

Penodau Bagloriaeth Cymru

Dinasyddiaeth Fyd-eang

Cymuned

Menter a Chyflogadwyedd

Mesurau Perfformiad yng Nghymru  

 

Yn ogystal â chefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau pwysig a dealltwriaeth, mae’r cymwysterau yn yr adnodd yn cyfrannu at fesurau perfformiad yng Nghymru.

Costau

Adnodd

Mae adnodd Lefel 1 a 2 ar gael yn Gymraeg a Saesneg a gellir ei gyflwyno fel rhan o wersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol a Bagloriaeth Cymru. Gellir hefyd cyflwyno’r adnodd ar wahân i’r rhain fel pwnc galwedigaethol.

 

Mae 8 pennod ar gael, wedi eu hargraffu mewn llyfrynnau wedi eu codio mewn lliwiau a’u cyflwyno mewn ffolder proffesiynol y gellir ei ddefnyddio i storio gwaith y dysgwyr wrth i’r cymhwyster gael ei gyflwyno.

 

Mae pob pennod yn cynnwys briffiau aseiniadau ar gyfer y BTEC Lefel 1 a Lefel 2 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol. Darperir adnoddau ychwanegol fel cynlluniau gwaith, cyflwyniadau PowerPoint, sesiynau cychwyn a llawn hefyd wrth gofrestru dysgwyr, gan arbed amser cynllunio gwerthfawr i’r staff addysgu.

 

Cost £19.95 y dysgwr (wedi ei eithrio rhag TAW)

Cofrestru ar gyfer BTEC

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth wedi ei reoli’n llawn.  Mae hyn yn cynnwys gweinyddu, cofrestru, dilysu mewnol, achrediad ac ardystiad. Byddwch hefyd yn cael Dilysydd Mewnol Llwyddo* fydd yn rhoi cymorth wedi ei deilwra i chi yn barhaus trwy gydol cyflwyno’r cymhwyster.

  • Dyfarniad Lefel 1 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £27.50 y dysgwr + TAW 

  • Dyfarniad Lefel 2 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £36.50 y dysgwr + TAW 
     

  • Tystysgrif Lefel 1 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £41.50 y dysgwr + TAW 
     

  • Tystysgrif Lefel 2 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £62.00 y dysgwr + TAW 

Hyfforddiant

Hyfforddiant yn Portal Training, Caerdydd


Yn cynnwys sesiwn hyfforddiant diwrnod cyfan a gynhelir yn swyddfeydd Portal. Yn cynnwys eich holl ddeunydd cwrs, pecyn i athrawon, gwybodaeth am ganllawiau asesu, cinio a lluniaeth. 

Person cyntaf fesul canolfan - £250 + TAW 
Personau ychwanegol fesul canolfan - £75 + TAW

Hyfforddiant ar y safle yn eich canolfan


Yn cynnwys sesiwn hyfforddiant 2 awr, wedi ei chrynhoi a gynhelir yn eich canolfan. Yn cynnwys eich holl ddeunydd cwrs, pecyn i athrawon a gwybodaeth am ganllawiau asesu. 

Person cyntaf fesul canolfan - £150 + TAW
Personau ychwanegol fesul canolfan - £50 + TAW 

Portal logo white

Mae Llwyddo* yn ran o deulu Portal

Portal Training, Ocean Park House

East Tyndall Street, Caerdydd,
CF24 5ET
029 2047 4060 

info@sweet.education