top of page

Gwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo* 2019

Categorïau a Meini Prawf Beirniadu

Mae manylion pob categori a'r meini prawf beirniadu cysylltiedig isod:

Dysgwr Sweet

Dysgwr Sweet* y Flwyddyn

Gall y Dysgwr ddangos:

 

eu bod wedi datblygu sgiliau bywyd pwysig wrth gwblhau Sweet*, a sut y mae hyn wedi cael effaith bositif arnyn nhw a'u dyfodol;

 

eu bod wedi datblygu sgiliau cyflogadwyedd pwysig wrth gwblhau Sweet*, a sut y mae hyn wedi cael effaith bositif arnyn nhw a'u dyfodol;

 

a

 

eu bod wedi datblygu eu llesiant personol wrth gwblhau Sweet*, a sut y mae hyn wedi cael effaith bositif arnyn nhw a'u dyfodol.

Meini Prawf Beirniadu

 

Adnabod y sgiliau bywyd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Sweet*. Disgrifio effaith a/neu effaith debygol y rhain arnyn nhw a’u dyfodol.

 

Adnabod y sgiliau cyflogadwyedd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Sweet*. Disgrifio effaith a/neu effaith debygol y rhain arnyn nhw a'u dyfodol.

 

Adnabod sut y mae llesiant y dysgwr wedi gwella wrth gwblhau Sweet*. Disgrifio effaith a/neu effaith debygol hyn arnyn nhw a'u dyfodol.

Dysgwr Llwyddo* y Flwyddyn

Dysgwr Llwyddo

Gall y Dysgwr ddangos:

 

eu bod wedi datblygu sgiliau bywyd pwysig wrth gwblhau Llwyddo*, a sut y mae hyn wedi cael effaith bositif arnyn nhw a'u dyfodol;

 

eu bod wedi datblygu sgiliau cyflogadwyedd pwysig wrth gwblhau Llwyddo*, a sut y mae hyn wedi cael effaith bositif arnyn nhw a'u dyfodol; a

 

eu bod wedi datblygu eu llesiant personol wrth gwblhau Llwyddo*, a sut y mae hyn wedi cael effaith bositif arnyn nhw a'u dyfodol.

Meini Prawf Beirniadu

 

Adnabod y sgiliau bywyd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*. Disgrifio effaith a/neu effaith debygol y rhain arnyn nhw a'u dyfodol.

 

Adnabod y sgiliau cyflogadwyedd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*. Disgrifio effaith a/neu effaith debygol y rhain arnyn nhw a'u dyfodol.

 

Adnabod sut y mae llesiant y dysgwr wedi gwella wrth gwblhau Llwyddo*. Disgrifio effaith a/neu effaith debygol hyn arnyn nhw a'u dyfodol.

Gwobr Cynnydd Eithriadol

Cynnydd Eithriadol

Gall y dysgwr ddangos:

 

eu bod wedi gwneud cynnydd neilltuol wrth ddatblygu'r sgiliau cyflogadwyedd y mae arnynt eu hangen i lwyddo fel cyflogeion yn y dyfodol;

 

eu bod wedi gwneud cynnydd neilltuol wrth ddatblygu'r sgiliau personol, cymdeithasol a bywyd y mae arnynt eu hangen i ddod yn ddinasyddion gweithgar ac ymgysylltiol yn y dyfodol; 

 

a

eu bod wedi gwneud cynnydd neilltuol yn eu hymgysylltiad â dysgu a/neu weithgareddau allgyrsiol, tu mewn a/neu du allan i'r ysgol neu'r lleoliad addysg.

Meini Prawf Beirniadu

 

Adnabod y sgiliau cyflogadwyedd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*

Disgrifio pam y mae'r sgiliau hyn yn ddeniadol i gyflogwyr.

 

Disgrifio sut y mae'r sgiliau hyn yn debygol o fod o gymorth i’r dysgwr i gael swydd yn y dyfodol.

 

Esbonio sut y bydd y sgiliau hyn yn helpu'r dysgwr i fod yn gyflogai llwyddiannus.

Adnabod y sgiliau personol a chymdeithasol y mae'r dysgwr wedi eu datblygu.

 

Esbonio sut y mae'r sgiliau hyn wedi helpu'r dysgwr i ddatblygu perthnasoedd gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr, athrawon a/neu gymheiriaid.

Adnabod y sgiliau bywyd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu.

 

Esbonio sut y bydd y sgiliau hyn yn gymorth i'r dysgwr ddod yn ddinesydd gweithgar, er enghraifft trwy ddeall y broses bleidleisio a chymryd rhan ynddi, neu wirfoddoli yn y gymuned.

Esbonio sut y mae'r Rhaglen Llwyddo*/Sweet* wedi cefnogi'r dysgwr i ymgysylltu'n fwy yn eu dysgu.

 

Esbonio sut y mae'r Rhaglen Llwyddo*/Sweet* wedi cefnogi'r dysgwr i ymgysylltu'n fwy mewn gweithgareddau allgyrsiol (tu mewn i'r lleoliad addysg a thu allan iddo).

Pencamp Lles

Gwobr Hyrwyddwr Lles

Gall y dysgwr ddangos:

 

bod ganddynt ddealltwriaeth gadarn o sut i gynnal eu hiechyd corfforol eu hunain, gan gynnwys pwysigrwydd diet, ymarfer corff ac osgoi ymddygiad risg uchel, a sut y mae Llwyddo*/Sweet* wedi bod o gymorth iddynt wrth ddatblygu'r ddealltwriaeth hon;

 

bod ganddynt ddealltwriaeth gadarn o sut i gynnal eu hiechyd a'u lles meddyliol eu hunain a sut y mae Llwyddo*/Sweet* wedi bod o gymorth iddynt wrth ddatblygu eu hyder a'u hunan-barch;

a

eu bod wedi datblygu'r sgiliau cyfathrebu angenrheidiol i'w helpu i ffurfio perthnasoedd positif gydag amrywiaeth o bobl, gan gynnwys y rheiny o gefndiroedd gwahanol.

Meini Prawf Beirniadu

 

Amlinellu'r hyn y mae'r dysgwr wedi ei ddysgu am iechyd corfforol wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

Disgrifio'r newidiadau y mae'r dysgwr wedi eu gwneud i'w ffordd o fyw o ganlyniad.

 

Amlinellu'r hyn y mae'r dysgwr wedi ei ddysgu am iechyd a lles meddyliol wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

Disgrifio'r newidiadau y mae'r dysgwr wedi eu gwneud i'w ffordd o fyw o ganlyniad.


Esbonio'r gwelliannau a welwyd yn hunan-barch a hyder y dysgwr ers dechrau ar raglen astudio Llwyddo*/Sweet*.

 

Disgrifio'r sgiliau cyfathrebu y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

Esbonio effaith y sgiliau cyfathrebu hyn ar berthynas y dysgwr gyda ffrindiau, aelodau'r teulu, athrawon a/neu gymheiriaid.

Myfyriwr Creadigol

Gwobr Myfyriwr Creadigol

Gall y dysgwr ddangos:

eu bod wedi datblygu ystod o sgiliau bywyd a sgiliau cyflogadwyedd wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*;

eu bod yn gallu nodi buddion cwblhau Rhaglen Llwyddo*/Sweet*;

a

eu bod yn gallu dangos yr wybodaeth hon mewn ffordd ddeniadol sy'n denu'r llygad.

Meini Prawf Beirniadu

 

Amlinellu'r sgiliau bywyd a chyflogadwyedd a ddatblygir wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

 

Adnabod buddion cwblhau Rhaglen Llwyddo*/Sweet* ar gyfer bywyd personol y dysgwr.

Adnabod buddion cwblhau Rhaglen Llwyddo*/Sweet* ar gyfer bywyd proffesiynol y dysgwr (addysg neu waith).

 

Dylid cyflwyno'r ceisiadau mewn ffordd ddiddorol, sy'n denu'r llygad, naill ai fel poster, taflen, fideo neu debyg.


Defnydd priodol o liwiau, lluniau a logos i'w cynnwys yn y ceisiadau, gan adlewyrchu'r brand Llwyddo*/Sweet*.

Dylid anodi delweddau a diagramau er mwyn esbonio pam y cawsant eu dewis.

Dylid defnyddio penawdau ac is-benawdau mewn ffordd addas, er mwyn sicrhau bod y gwaith a gyflwynir yn ddeniadol i'r llygad a bod yr wybodaeth yn hawdd ei gweld.

Cyflawniad Rhag

Gwobr Cyflawniad Rhagoriaeth

Gall y dysgwr ddangos:

 

eu bod wedi datblygu dewis o sgiliau bywyd wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet* a sut y mae'r rhain wedi eu cefnogi i gyflawni mewn meysydd eraill yn eu bywydau;

 

 

eu bod wedi datblygu dewis o sgiliau cyflogadwyedd wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet* a sut y mae'r rhain wedi eu cefnogi i gyflawni mewn meysydd eraill yn eu bywydau; a

 

 

eu bod wedi datblygu dewis o sgiliau cymdeithasol wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet* a sut y mae'r rhain wedi eu cefnogi i gyflawni mewn meysydd eraill yn eu bywydau.

Meini Prawf Beirniadu

 

Adnabod y sgiliau bywyd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

Esbonio sut y mae'r sgiliau bywyd hyn wedi galluogi'r dysgwr i gyflawni rhywbeth na fyddent wedi gallu ei gyflawni cyn hynny.

 

Adnabod y sgiliau cyflogadwyedd y mae'r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

 

Esbonio sut y mae'r sgiliau cyflogadwyedd hyn wedi galluogi'r dysgwr i gyflawni rhywbeth na fyddent wedi gallu ei gyflawni cyn hynny.

 

Adnabod y sgiliau cymdeithasol y mae’r dysgwr wedi eu datblygu wrth gwblhau Llwyddo*/Sweet*.

Esbonio sut y mae'r sgiliau cymdeithasol hyn wedi galluogi'r dysgwr i gyflawni rhywbeth na fyddent wedi gallu ei gyflawni cyn hynny.

Aseswr Gwych

Gwobr Aseswr Eithriadol

Gall yr Aseswr ddangos:

 

eu bod wedi cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau bywyd, cyflogadwyedd a chymdeithasol pwysig trwy gyflwyno'r Rhaglen Llwyddo*/Sweet* mewn ffordd sy'n ddiddorol i bob dysgwr ac yn ymgysylltu â nhw;

eu bod wedi defnyddio deunyddiau cymorth ychwanegol a ddarparwyd gan Llwyddo*/Sweet*, neu wedi creu eu deunyddiau eu hunain, er mwyn sicrhau bod y cwrs yn ymgysylltu â phob dysgwr ac yn hygyrch i bob dysgwr;

 

a

eu bod wedi siarad am Llwyddo*/Sweet* yn llawn brwdfrydedd, a hynny gyda dysgwyr a chydweithwyr, er mwyn annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y Rhaglen fel eu bod yn cyflawni'r deilliannau gorau posibl.

Meini Prawf Beirniadu

 

Esbonio sut y mae'r Aseswr wedi cyflwyno Rhaglen Llwyddo*/Sweet*, neu yn cyflwyno'r Rhaglen ar hyn bryd, fel ei bod yn ddiddorol i bob dysgwr ac yn ymgysylltu â phob dysgwr.

Gwerthuso'r sgiliau y mae'r dysgwr wedi eu datblygu, gan ystyried y sgiliau a ddatblygwyd fwyaf, a'r rheiny y gellid eu datblygu o hyd.

 

Disgrifio manylion unrhyw addasiadau a wnaed i'r adnoddau gan yr Aseswr er mwyn sicrhau bod y gweithgareddau yn hygyrch i bob dysgwr.

Amlinellu'r deunyddiau ychwanegol y mae'r Aseswr wedi eu defnyddio i gefnogi cyflwyniad y rhaglen (naill i'r rheiny a ddarparwyd gan Llwyddo*/Sweet*, neu'r rhai a grëwyd ar wahân) ac esbonio sut y mae'r rhain wedi cael effaith bositif ar y dull o gyflwyno’r Rhaglen.

 

Disgrifio sut y mae'r Aseswr wedi codi proffil Llwyddo*/Sweet* yn y ganolfan (er enghraifft, trwy gynnig gweithgareddau cymunedol neu fenter).

Esbonio sut y mae'r Aseswr wedi ymgysylltu â dysgwyr ac aelodau eraill o staff, wrth gyflwyno’r Rhaglen Llwyddo*/Sweet*.

Canolfan

Gwobr Canolfan Eithriadol

Gall y Ganolfan ddangos:

 

ei bod wedi neilltuo digon o amser i gwblhau'r Rhaglen ac wedi sicrhau bod aseswyr yn llawn ysgogiad ac wedi eu harfogi â’r sgiliau, yr wybodaeth a'r deunyddiau angenrheidiol er mwyn cyflwyno'r Rhaglen yn llwyddiannus;

ei bod wedi darparu profiad holistaidd ar gyfer y dysgwyr ac wedi caniatáu ac annog dysgwyr i fynd i gyflwyniadau gan asiantaethau allanol, neu wedi hwyluso'r rhain yn y ganolfan;

a

ei bod wedi ymgysylltu â Thîm Llwyddo*/Sweet* trwy roi adborth ar gyflwyniad y Rhaglen, er mwyn cefnogi'r broses o wella'n barhaus. Efallai ei bod wedi dod i Gyfarfodydd Addysgu Llwyddo*/Sweet* neu wedi eu cefnogi, neu wedi rhwydweithio gyda chanolfannau eraill, er enghraifft.

Meini Prawf Beirniadu

 

Esbonio sut y penderfynwyd ar y model gorau ar gyfer cyflwyno Rhaglen Llwyddo*/Sweet* yn eich canolfan.

 

Esbonio sut y penderfynwyd ar yr aelodau mwyaf priodol o staff i gyflwyno'r Rhaglen neu agweddau ar y Rhaglen.

Gwerthuso llwyddiant y model a ddefnyddiwyd i gyflwyno'r Rhaglen Llwyddo*/Sweet*.

 

Disgrifio sut y mae dysgwyr wedi cael eu hannog i gymryd rhan mewn cyflwyniadau, tasgau neu weithgareddau allgyrsiol ychwanegol er mwyn cyfoethogi eu siwrnai ddysgu.

 

Esbonio effaith hyn ar brofiadau'r dysgwyr.

 

Amlinellu sut y mae'r ganolfan wedi ymgysylltu â Thîm Llwyddo*/Sweet* i gyfoethogi'r profiad o gyflwyno'r Rhaglen (er enghraifft, trwy geisio cymorth, mynd i ddigwyddiadau neu rwydweithio gyda chanolfannau eraill sy'n cyflwyno'r Rhaglen).

Esbonio effaith hyn ar brofiad y ganolfan o gyflwyno'r Rhaglen.

Amlinellu sut y mae'r ganolfan wedi ymgysylltu â Thîm Llwyddo*/Sweet* fel cymorth i wella'r Rhaglen yn y dyfodol (e.e. trwy gynnig adborth ac awgrymiadau ynghylch meysydd i'w gwella).

bottom of page